/ / / Interessert i å arrangere/fasilitere regionalt Fototreff?

Interessert i å arrangere/fasilitere regionalt Fototreff?

NSFF søker klubbledere og eller regionkontakter som kunne tenke seg å fasilitere et prøvearrangement etter den nye modellen for foto-og filmtreff.

Her ser vi for oss et samarbeid både på tvers regionkontaktenes domene og fylkesgrenser.

Det er ønskelig at dette kan avvikles i høst for at vi dermed kan høste litt erfaring, både på interessen for og deltakelse på et slikt evenement. NSFF vil opprettholde prosjektkoordinator og holde tak i økonomien, men det er opp til de lokale krefter å fasilitere arrangementet.

Avtaler med kurs- og foredragsholdere vil bli gjort sentralt.

Jeg håper det er noen der blant våre ivrig og flinke medlemmer som kunne tenke seg å krumme halsen og gå på dette. -se tekst under om konseptet og grunnlag for planlegging og innhold.

-er du/dere interesser,  ta kontakt med Bjørn Riise på  leder@nsff.no eller Dag Thrane i OKK på vara1@nsff.no for ytterligere opplysninger.

 

mvh

Bjørn Riise

leder NSFF

 

NASJONALT FOTO- OG FILMTREFF,  NFFT KONSEPT FOR AVVIKLING AV NY REGIONAL MODELL

 

NSFF har gjennom mange år avviklet NFFT og Landsmøtet som et samlet arrangement.
Det har i regelen gått over 3-4 dager en helg i slutten av mai.  Arrangementet har vært fasilitert og programmet sammenfattet av en eller flere klubber i lag.

NSFF har kun hatt eierskap til Landsmøtet og avviklingen av dette.
Økonomien har helt og holdent vært arrangørens ansvar, men med et betydelig tilskudd fra NSFF. Frammøte har vært vekslende, men med ca xxx deltakere i snitt over de siste xx årene.

Det er ønskelig med den nye modellen å nå flere medlemmer med de tilbud og avtaler NSFF har inngått med sponsorer og samarbeidspartnere.

Det er et spørsmål som oftere og oftere stilles fra klubbene og enkeltmedlemmene i NSFF,- -”whats in it for us/me?”-

Dettet er helt klart et legitimt spørsmål  så lenge vi går ut med tilbud om medlemsfordeler rette mot disse som en del av det å tegne et medlemskap.

Ofte er det nok hvilke rabattordninger vi har det spørres etter, men i det er også fokus på læring i form av kurs, workshops samlinger og lignende.

 

MÅL:

Utnytte de avtaler og tilbud som NSFF har i sin portefølje på en bedre måte, og gi flere medlemmer anledning til å dra nytte disse.

 

HENSIKT:

-å spre det potensialet av læring, inspirasjon og opplevelse, sammen med det kontaktskapende klubber imellom og som ligger i konseptet til enhver tid

 

Arrangementet er tiltenkt å innholde et stort element av læring, men også opplevelse:

Det vil derfor være fokus på workshops, men også viktig med  inspirerende foredragsholdere og bildevisning. En rettet deltakeraktivitet med premiering er  naturlig å ha med.

Aktører på arrangementet: Sponsorer og samarbeidspartnere, eksterne foredragsholdere, lokale klubber og fotografer

Aktører i planleggingen: Regionskontakter i det aktuelle geografiske området og klubber tilknyttet regionene

Geografi: Det må finnes fram til en god deling av “landet” 4 eller 5 utvalgte steder

som har fasiliteter og kapasitet til et slik arrangement.

Kommunikasjon: Det bør tilstrebes at reisevei blir kortest mulig for tyngden av potesielle deltakere geografisk sett.Det betyr at det nødvendigvis ikke er en by som får arrangementet. 

 

PROGRAMMET

Programmet bør/skal bestå av min 4 tilbud:
Læring, ”underholdning”, konkurranse og det sosiale aspektet

LÆRING:

NSFF har en rekke avtaler som gjør oss i stand til å tilby eks et variert utvalg av workshops styrt og holdt av anerkjente fotografer og andre innenfor interessefeltet.

UNDERHOLDNING:

Vi har gjennom våre avtaler og kontakter tilgang til og kjennskap til en rekke gode foredragsholdere som kan bidra til å øke interessen for og deltakelsen på arrangementet

KONKURRANSE:

-et innslag av konkurranse bør finne sted ikke for komplisert å organisere og med premiering som stimulerer til deltakelse

SOSIALT:

Det sosiale aspektet vil hele tiden være der, det er interessefeltet som skaper atmosfæren, men noe sosialt i fom av eks; samlende måltider og lignende bør legges til en av kveldene. 

DELTAKERE

Medlemmer i NSFF tilknyttede fotoklubber i hovedsak fra den aktuelle regionen, det åpnes også for deltakelse fra klubber og enkeltpersoner som ikke er tilsluttet NSFF, dog på en slik måte at NSFF medlemmer favoriseres.

ORGANISASJON og AVVIKLING

Det vil bli 4-5 regionale program som avvikles i løpet av et årsløp, fom februar-november.

Prosjektet styres fra NSFF sentralt, det vil hvert år utnevnes en prosjektleder som får ansvaret for avtaler og gjennomføringen av arrangementene. Regionkontaktene (fylkeskontakten)  i samarbeid med lokale fotoklubber fasiliterer arrangementet, finner egnet lokasjon og styrer avviklingen av programmet.

ØKONOMI

Ansvaret for økonomien ligger sentralt i NSFF som vil yte tilskudd etter behov dog innenfor en fornuftig ramme.  Deltakergebyret vil bli holdt på et lavest mulig nivå og skal kun dekke kostnade som påløper for hver enkelt person ifm arrangementet. 

 


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....