/ / / Informasjon til alle klubber tilsluttet NSFF

Informasjon til alle klubber tilsluttet NSFF

Informasjon om mistillitsforslag stilt på Landsmøte og krav om ekstraordinært landsmøte og tidligere sendt skriv til klubbene bak mistillitsforslaget.

 

Bjørn Riise

Leder NSFF

Informasjon til alle klubber tilsluttet NSFF

Mistillitsforslag stilt på Landsmøte og krav om ekstraordinært landsmøte.

Sak 1 i referatet fra det 55 .landsmøte på Elverum omhandler framført forslag om mistillit til styret og krav om ekstraordinært Landsmøte. Forlaget ble framlagt med støtte fra 11 klubber og ble fulgt av et 39 siders dokument som understøttet dette. Mistillitsforslaget ble avvist med referanse til vedtektene, men kravet til ekstraordinært landsmøte ble tatt til følge. Styret i NSFF behandlet saken på styremøte den 21.juni og besluttet å sende saken i sin helhet til de klubbene som hadde stilt seg bak forslaget. Dette med bakgrunn i at det hadde kommet signaler om at de klubbene som stilte seg bak mistillitsforslaget ikke var godt nok informert om sakenes innhold. Det hører til sakens orden at en klubb allerede da hadde trukket seg fra forslaget, med begrunnelsen at de hadde stilt seg bak på sviktende grunnlag. I brevet gir NSFF sitt styre muligheten for at saken tas opp til styrebehandling i den enkelte klubb, med vedtak om beslutningen å stille seg bak mistillitsforslaget opprettholdes eller frafalles. Frist for tilbakemelding er satt til 15. september.

Det har gått til dels opphetede debatter på bl.a NSFF sin Facebook side om temaet, noe dere sikkert har fått med dere. Der har det til dels vært framsatt ikke dokumenterte beskyldninger og ren injuryerende personhets. Jeg som leder i NSFF kunne ikke lenger se at dette gikk upåaktet hen og innførte i sommer kjøreregler for debattene og utnevnte en moderator til å se at reglene ble etterfulgt. Siden har det bare sporadisk vært slike saker der, men siden blir tett fulgt opp og slike saker vil bli slått ned på. Vi ønsker vel alle å kunne debattere friskt uten at det går på personers integritet løs.

Ønsker dere utfyllende informasjon i denne saken så ta kontakt med meg direkte, helst og gjerne på e-post.

Med vennlig hilsen

Bjørn Riise

EsNSFF

Leder, Norsk selskap for fotografi

Vedlegg : Brev til klubbene bak mistillitsforslaget

 

 

 

Brev til klubbene bak mistillitsforslaget 

NSFF leder, Bjørn Riise

Til : Atlanterhavsveien Fotoklubb, Batnfjord Fotoklubb, Bodø Fotoklubb, Elverum Fotoklubb, Giske Fotoklubb, Halden Fotoklubb, Herøy Kameraklubb, Misund fotoklubb, Oseberg Photo Society, Skodje Fotoklubb, Solør Fotoklubb, Vågsøy Fotoklubb

Mistillitsforslag fremmet på Landsmøte 2014, innkjøp av buffer i 2013, fritak fra verv i NSFF i 2013.

Innledningsvis vil jeg si at det er beklagelig at vi får saker som dette på bordet, men det er en stor organisasjon med mange ledd og misforståelser kan oppstå –og alle kan vi gjøre feil. Saksbehandlingsfeil kan og oppstå, men et godt apparat for kvalitetssikring bør og skal forfinnes. Entydig og god kommunikasjon er ofte det beste for å unngå feiltolkninger og utilsiktete hendelser og kanalene for informasjon bør holdes til et høyst nødvending minimum. Jeg ble like overrasket som andre over sakene som ble reist på Landsmøtet, ikke landsmøtesakene, men de som ble framlagt, med mistillitsforslaget. Når jeg i ettergår vedtektene i NSFF har vi så langt intet som tar høyde for et direkte stilt mistillitsforslag, dermed måtte de gjeldene vedtekter regulere dette. NSFF fungerer til enhver tid med et lovlig valgt styre. Dette styret er av Landsmøtet satt til å forvalte de midler og behandle de saker som er nødvendig. Dette innenfor de vedtekter og rammer som Landsmøte har fastsatt og det til det beste for alle klubber og enkeltmedlemmer og de tillitsvalgte. Det er derfor enkelte saker som diskuteres og avgjøres i styret og ikke skal eller bør, under noen omstendighet, diskuteres i det offenlige rom. Vi skal ha åpenhet og jeg har allerede oppfordret til deltakelse i diskusjoner og til å komme med innspill. Men, jeg vil ikke og kommer heller aldri til, å diskutere alle saker med alle, informasjon skal gis i den detaljgrad det er nødvendig for de enkelte sakene. Jeg synes også det er sterkt beklagelig, at saker en ikke har inngående kjennskap til, diskuteres i det offentlige rom og på sosiale medier, og at det drives tilnærmet personhets på samme og på e-post.

Dette går ut over enkeltindividers helse og motivasjon og tjener ikke felleskapet på noe vis Dette kan og vil ikke bli støttet opp om på noe sett og jeg vil iverksette tiltak som regulerer de offisielle kanalene som NSFF står bak, for å unngå det. Det er ikke snakk om sensur av gode innspill med saklig kritikk, meningsfylt innhold og god argumentasjon, men forsøk på angrep eller tilnærmet sådann på person vil bli regulert.

Dere vil i dette brevet her få en forklaring på de mest betente enkeltsakene som er knyttet til mistillitsforslaget. Jeg ber dere behandle dette grundig og gi tilbakemelding om dere fortsatt opprettholder mistillitsforslaget.

Spørsmål og avklaringer, ikke diskusjoner angående sakene, taes med leder NSFF.

Vi setter svarfristen til 15. September 2014.

Med vennlig hilsen

Bjørn Riise

EsNSFF

Leder, Norsk selskap for fotografi

leder@nsff.no


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....